AK Raketa
 
 

2022

POZIV NA REDOVNU GODIŠNJU SKUPŠTINU AKCIONARA

Poziv za skupštinu

Obaveštenje akcionarima

Punomoćje za skupštinu

Formular za glasanje u odsustvu

Predlog odluka

2021

POZIV NA REDOVNU GODIŠNJU SKUPŠTINU AKCIONARA

Poziv za skupštinu

2020

Obaveštenje skupština Raketa

Zapisnik sa skupštine Raketa

POZIV NA REDOVNU GODIŠNJU SKUPŠTINU AKCIONARA

Obaveštenje akcionarima

Punomoćje za skupštinu

Formular za glasanje u odsustvu

Predlog odluka

Izveštaj o radu nadzornog odbora

Poziv za skupštinu

IZVEŠTAJI

Godišnji izveštaj o objavljenim informacijama

Godišnji izveštaj 2019

2019

Odluka o izboru revizora

Odluka o pokricu gubitka

Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja

Odluka o usvajanju Izveštaja Nadzornog odbora

Zapisnik

POZIV NA REDOVNU GODIŠNJU SKUPŠTINU AKCIONARA

Obaveštenje akcionarima

Punomoćje za akcionare

Formular za glasanje u odsustvu

Predlog odluka

Izveštaj nadzornog odbora

IZVESTAJ REVIZORA 2018

Poziv za skupštinu

2018

POZIV NA REDOVNU GODIŠNJU SKUPŠTINU AKCIONARA

Obaveštenje akcionarima

Izvešaj o bitnom dogadjaju - Poziv na redovnu godišnju skupštinu akcionara

Izveštaj nadzornog odbora

Predlog odluka

Punomoćje

Formular za glasanje

2017

Finansijski izvešaj za 2016. godinu

Izvešaj o bitnom dogadjaju - Poziv na redovnu godišnju skupštinu akcionara

Izveštaj o održanoj Skupštini

Zapisnik sa Skupštine

Odluka o izboru revizora

Odluka o izveštajima Društva

Odluka o usvajanju izveštaja Nadzornog odbora

2016

POZIV NA REDOVNU GODIŠNJU SKUPŠTINU AKCIONARA

Obaveštenje akcionarima

Izveštaj nezavisnog revizora

Finansijski izveštaj

Finansijski izveštaj 2013

Statut

Osnivački akt

FORMULAR ZA GLASANJE U ODSUSTVU FIZICKOG-PRAVNOG LICA

OBAVESTENJE AKCIONARIMA

POZIV AKCIONARIMA

PUNOMOCJE ZA AKCIONARA

BILANS STANJA I BILANS USPEHA

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVESTAJE

FORMULAR ZA GLASANJE U ODSUSTVU FIZICKOG PRAVNOG LICA

IZVESTAJ NADZORNOG ODBORA

IZVESTAJ NEZAVISNOG REVIZORA

IZVESTAJ O POSLOVANJU 2013

IZVESTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE

OBAVESTENJE SVIM AKCIONARIMA

PUNOMOCJE AKCIONARA